Art Moscow 2010. Russia

Art Moscow 2010. Russia

Artists on the booth: Alexandr Dashevsky, Natalia Kraevskaya.